Door op "Ok!" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren. We gebruiken geen cookies voor marketing doeleinden. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.
De rijschool van Apeldoorn e.o. — sinds 2010

Algemene voorwaarden

Artikel 1a

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij de rechthebbende van, handelend onder, handelsnaam Verkeersschool Rijvlot gevestigd te Apeldoorn (KvK nummer: 51279835), diensten en producten levert.

Artikel 1b

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 • Lesgever: De rechthebbende van, handelend onder, handelsnaam ‘Verkeersschool Rijvlot’. De rechthebbende is te raadplegen in het KvK-register onder nummer 51279835.
 • Lesnemer: De natuurlijke persoon die uit hoofde van een rechtsverhouding met de lesgever recht heeft of heeft gehad op rijlessen en/of rijexamens.
 • Lesovereenkomst: De overeenkomst als is bedoeld in art. 1, lid 1.
 • CBR: Het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid.

Artikel  1

Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Rijvlot verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Lid 1: De lesnemer heeft, uit hoofde van een tot stand gekomen overeenkomst tussen lesnemer en lesgever, recht op rijlessen en/of het afleggen van een praktijkexamen B, of, voor zover van toepassing, een praktijkexamen B-H, bij het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid. Tevens kan schriftelijk overeengekomen worden dat de lesnemer recht heeft op een ander type praktijkexamen dan B of B-H, dan wel een tussentijdse toets.
 • Lid 2: De aard en omvang van de wederzijdse prestaties wordt nader schriftelijk vastgesteld op een daarvoor bestemd formulier.
 • Lid 3: Iedere les bedraagt 50 minuten, voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is bepaald.
 • Lid 4: De uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten voor de lesnemer zijn louter inspanningsverplichtingen voor de lesgever.

Artikel 2

 • Lid 1: De rijlessen worden verzorgd door een vaste instructeur. De lesgever behoudt zich het recht voor om bij gevallen van overmacht, ziekte daaronder inbegrepen, een vervangende instructeur aan te bieden. (Tenzij de leerling vaker wilt rijden dan worden de rijlessen gegeven door een andere rij instructeur van ons.)
 • Lid 2: De plaats en het tijdstip van de aanvang van rijlessen worden in overleg tussen de lesgever en lesnemer van te voren bepaald. Een les kan uiterlijk 24 uren voor aanvang van deze door de lesnemer worden verplaatst of geannuleerd, tenzij beide partijen akkoord gaan met een annulering of verplaatsing bij een tijdsbestek korter dan 24 uren, echter onverminderd het volgende.
 • Lid 3: Indien de lesnemer binnen 24 uren de rijles annuleert of verplaatst, dan is de lesgever niet gehouden een vervangende les te presteren.

Artikel 3

 • Lid 1: De betaling door de lesnemer geschiedt op een door de lesgever te bepalen plaats en wijze, voor zover dit in redelijkheid van de lesnemer kan worden verlangd.
 • Lid 2: De betaling door de lesnemer geschiedt uiterlijk op de dag voorafgaand aan het eerstvolgende praktijkexamen, de tussentijdse toets hieronder niet begrepen, van het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zulks is een fatale termijn.
 • Lid 3: De betalingen waartoe de lesnemer zich verplicht heeft zijn, ongeacht of er reeds een praktijkexamen is gereserveerd, terstond opeisbaar. Indien de lesnemer in verzuim komt, dan is het volgende lid van overeenkomstige toepassing.
 • Lid 4: Het verzuim kan worden beëindigd door uiterlijk 10 dagen na de fatale termijn, althans de termijn welke het verzuim heeft veroorzaakt, het verschuldigde bedrag te voldoen inclusief een boetebedrag ten verbeurte van €40,-  (zegge: veertig euro).

Artikel 4

 • Lid 1: De lesnemer heeft het te allen tijde het recht om de lesovereenkomst te beëindigen.
 • Lid 2: De beëindiging van de lesovereenkomst geschiedt schriftelijk.
 • Lid 3: De lesgever heeft het recht om de lesovereenkomst te beëindigen, indien en voor zover de lesnemer drie maal achtereenvolgens, daarbij de termijn genoemd in art. 2, lid 3 niet in acht nemend, een rijles afzegt, alsmede, indien de lesnemer gedurende twee weken, na herhaaldelijk benaderd te zijn door de lesgever, geen gevolg heeft gegeven aan lesgevers verzoek om een nieuwe afspraak te agenderen voor zover niet reeds afspraken geagendeerd zijn. De leden 2 en 4 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing. Lesnemer heeft geen recht op schadevergoeding ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst.
 • Lid 4: De lesnemer blijft, onverminderd het volgende lid, betaling aan de lesgever verschuldigd, naar evenredigheid van wat de lesgever uit hoofde van de lesovereenkomst aan de lesnemer heeft gepresteerd, met inachtneming van hetgeen krachtens art. 2, lid 3 voor rekening van de lesnemer komt.
 • Lid 5: Indien een vastgesteld bedrag per cursus is overeengekomen, dan is betaling verschuldigd voor het gehele bedrag van de cursus waartoe de lesnemer zich heeft verplicht.
 • Lid 6: De betaling door de lesnemer na beëindiging van de lesovereenkomst geschiedt uiterlijk 10 dagen nadat de lesovereenkomst is beëindigd. Zulks is een fatale termijn.
 • Lid 7: Art. 3, lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

 • Lid 1: Lesnemer wordt voorafgaand aan ondertekening van de lesovereenkomst ter invulling een vragenlijst aangeboden, welke vragen identiek zijn aan de meest recente Eigen Verklaring van het CBR. Lesnemer is verplicht alle vragen naar waarheid in te vullen.
 • Lid 2: Indien aan de hand van feiten een redelijk vermoeden bestaat dat lesnemer de vragen bedoeld in het vorige lid niet naar waarheid heeft ingevuld, dan heeft lesgever het recht om per onmiddellijke ingang de lesovereenkomst te beëindigen. Lesnemer heeft geen recht op schadevergoeding ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst. Betalingen die door lesnemer aan lesgever zijn gedaan gelden als niet onverschuldigd.
 • Lid 3: Indien een of meerdere vragen op de vragenlijst als bedoeld in lid 1 negatief zijn beantwoord, dan kan lesgever weigeren om een rechtsverhouding met lesnemer aan te gaan, onverkort zijn bevoegdheid om op andere gronden te besluiten geen rechtsverhouding met lesnemer aan te gaan.
 • Lid 4: Zowel lesgever als lesnemer hebben te allen tijde het recht iedere onderhandelingsfase met de elkaar af te breken. Schade ten gevolge van deze afbraak komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6

De bedragen, voor zover niet vermeld, zijn inclusief BTW.

Artikel 7

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8

Deze algemene voorwaarden kunnen geciteerd worden als ‘Algemene Voorwaarden Verkeersschool Rijvlot versie 01 januari 2024.’